20.07.2021 Avalik õigus

Vandeadvokaadid Hanne-Loore Mööl ja Jaak Siim esindasid edukalt klienti vaidluses kaitseministriga

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaadid Hanne-Loore Mööl ja Jaak Siim esindasid halduskohtus edukalt klienti vaidluses kaitseministriga ministri käskkirja tühistamiseks osas, millega vähendati kliendile algselt ministri käskkirjaga määratud hüvitist kinnisasja väärtuse ja saamata jääva tulu eest vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele. Hüvitis määrati kliendile selle eest, et ta oli sunnitud võõrandama talle kuulunud kinnistu koos sellel asunud hoonetega riigile seoses kaitseväe keskpolügoni laiendamisega. Hiljem asus Kaitseministeerium seisukohale, et kliendile maksti hüvitissumma sees alusetult välja hüvitis kinnistul asunud elektripaigaldise eest, mis kuulus tegelikult kinnistul tegutsenud rentnikule. Seetõttu andis minister uue käskkirja eelmise käskkirja muutmiseks, mille klient teda puudutavas osas vaidlustas. Kaebaja leidis, et talle maksutud hüvitissumma tagantjärele vähendamisega rikkus kaitseminister õigusselguse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid, õigust heale haldusele ja õiguspärase menetluse läbiviimisele. Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses leiti, et käesoleval juhul ei esine aluseid õiguspärase haldusakti kehtetuks tunnistamiseks. Samuti avaldati, et minister ei ole kaalunud kaebaja usaldust või huvi talle soodsama käskkirja kehtima jäämise suhtes, ehkki oleks pidanud seda tegema.

Tallinna Halduskohtu 10.06.2021 otsusega rahuldati kliendi kaebus täies ulatuses, tühistati kaitseministri käskkiri vaidlustatud osas ja jäeti kliendi menetluskulud täielikult kaitseministri kanda. Minister kohtuotsust ei vaidlustanud ja see jõustus otsuse tegemisest 30 päeva möödumisel. Kohus selgitas, et seadusest tulenevalt võib varem määratud tasu ja hüvitist vähendada, kui esinevad kinnisasja väärtust vähendavad või omandamise eesmärgi saavutamist raskendavad kahjustused. Konkreetsel juhul selliseid aluseid ei esinenud. Kohtu hinnangul on elektrisüsteem kinnistu oluline osa, mistõttu sellel ei saa olla kinnistu/hoone omanikust erinevat omanikku. Kohus rahuldas kaebuse, kuna asjas ei olnud tõendanud, et vaidlusaluse elektrisüsteemi osas oleks seatud kinnistule piiratud asjaõigus, mis põhimõtteliselt võimaldaks sellel erinevat omanikku.