14.02.2020 Pangandus ja finantsõigus Uudised

Virtuaalvääringu teenuse pakkujate tegevuslubade kooskõlla viimine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni nõuetega

11.12.2019 võttis Riigikogu vastu 10.03.2020 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse. Muudatuste eesmärgiks on karmistada virtuaalvääringu teenusepakkuja ja rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa saamise tingimusi, et vähendada nende teenustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.

Uutele taotlejatele lisaks puudutavad muudatused samuti isikuid, kellel on juba olemas kehtiv tegevusluba virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumiseks ja/või virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumiseks. Kõik tegevusluba omavad ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja dokumendid viima uues redaktsiooni kehtestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 2020. aasta 1. juuliks. Kui ettevõtja seda ei tee, tunnistab rahapesu andmebüroo tema tegevusloa kehtetuks. Loataotluse menetlemise tähtajaks on 1 kuu ning kõige vajaliku ettevalmistamine võib olla aeganõudev, seetõttu soovitame ettevalmistustega alustada juba praegu.

Siinkohal toome välja mõned uued nõuded, millega ettevõtja tegevusloa kooskõlla viimisel arvestama peaks.

  • Ettevõtja asukohaga seotud nõuded. Ettevõtja registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht peavad olema Eestis. Kui välisriigi äriühing tegutseb Eestis äriregistrisse kantud filiaali kaudu, peab selle tegevuskoht ja juhataja füüsiline asukoht olema Eestis. Statistika kohaselt on suurem osa tegevusloa saanud ettevõtetest mitteresidendid. See tähendab, et välisriigi ettevõtja peab tegevusloa nõuetega kooskõlla viimiseks asutama Eestis filiaali.
  • Osakapitali suuruse nõue. Ettevõtja aktsia- või osakapital peab olema vähemalt 12 000 eurot. Osakapital peab olema täies ulatuses rahaliselt sisse makstud.
  • Maksekonto nõue. Ettevõtjal peab olema avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on: (1) asutatud Eestis või (2) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või tegutseb Eestis filiaali kaudu.
  • Ettevõtja peab tegevusloa uue redaktsiooni nõuetega kooskõlla viimiseks esitama rahapesu andmebüroole kõikide enda nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega.
  • Ettevõtja tausta, sobivust ning korrektset laitmatut mainet kinnitavad tõendid. Ettevõtja peab esitama oma juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad haridustaset, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda. Kuna analoogne nõue sisaldub ka kehtivas seaduses, on paljud ettevõtjad eelviidatud dokumendid koos tegevusloa taotlusega ilmselt juba esitanud. Seega peaks iga ettevõtja üle kontrollima, millised dokumendid on ta tegevusluba taotledes juba esitanud ning seejärel hindama, milliseid täiendavaid dokumente esitada tuleks, kui üldse. Samuti peab ettevõtja esitama muud dokumendid, mida ta peab oluliseks tõendamaks, et tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul on laitmatu ärialane maine.
    Seega on ettevõtjal kokkuvõttes kohustus esitada andmed selle kohta, et tal on olemas teenuse pakkumiseks vajalikud teadmised, oskused, kogemused, haridus, kutsealane sobivus ning laitmatu ärialane maine. Andmed, mis esitatakse isiku sobivuse kohta, peavad olema ammendavad ja piisavad ning peegeldama adekvaatselt isiku sobivust.
  • Isikut tõendavad dokumendid ja kriminaalkaristuse puudumist tõendavad dokumendid. Juhul kui  ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis tuleb rahapesu andmebüroole esitada kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiad. Samuti tuleb sellisel juhul esitada kõikide kodakondsusjärgsete riikide karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Tõendi väljastamisest ei tohi olla selle esitamise hetkeks möödunud rohkem kui kolm kuud. Tõend peab olema notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga).

Kuivõrd loataotluse menetlustähtajaks on 1 kuu alates kõikide dokumentide ja ammendava informatsiooni esitamise ajast, siis loetakse menetlustähtaeg alanuks alles sellest ajahetkest. Kuna aga kõige vajaliku ettevalmistamine võib olla aeganõudev, siis on mõistlik protsessi aegsasti alustada.

Küsimuste korral palume pöörduda