19.06.2020 Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Partner Jaak Siim esindas edukalt kliente kriminaalasjas

Cuesta Advokaadibüroo partner Jaak Siim esindas edukalt OÜ-d Monoliit ja selle juhatuse liiget Jaak Reinmetsa kriminaalasjas, kus nimetatud isikud anti kohtu alla süüdistatuna soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Lääne Ringkonnaprokuratuur esitas juba 2016. aasta maikuus alustatud kriminaalasjas süüdistuse PRIA rahalise toetuse abil Rannaaugu sadamat kavandanud MTÜ-le Vahuranna ning selle juhatuse liikmetele Tatjana Aldile ja Evald Sosninile. Täiendaval asus prokuratuur seisukohale, et sadama ehitustööde teostaja OÜ Monoliit ja Jaak Reinmets viimase volitatud esindajana olid soodustuskelmusele kaasaaitajad, kes tahtlikult osutasid teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole kaasabi. Prokuratuuri käsituse kohaselt näidati tööde tellija ja teostaja koostöös PRIA-le esitatud taotlusdokumentides tegelikkusest erinevana investeerimisobjekti maksumust ja omafinantseeringu suurust. Esitatud dokumentide alusel PRIA maksis välja Saaremaal Mustjala vallas asuva Rannaaugu sadama esimese etapi ehitamiseks ette nähtud enam kui 170 000 euro suuruse toetuse. Süüdistuse järgi sai MTÜ Vahuranna pettuse teel soodustust ja OÜ Monoliit läbi Jaak Reinmetsa tegevuse aitas kaasa pettuse teel soodustuse saamisele.

31.05.2019 kohtuotsusega mõistis Pärnu Maakohus kõik kohtu alla antud süüdistatavad õigeks, jättis läbi vaatamata PRIA tsiviilhagi ja menetlusse võtmata PRIA muudetud haginõude. Samuti mõistis kohus riigilt süüdistatavate kasuks välja menetluskulud. Kohtu hinnangul ei esinenud süüdistatavate Tatjana Aldi, Evald Sosnini ja MTÜ Vahuranna teos soodustuskelmuse koosseisu ning seetõttu ei saa ka rääkida soodustuskelmusele kaasaaitamisest OÜ Monoliit ja Jaak Reinmetsa puhul.

Prokuratuur maakohtu otsusega ei nõustunud, esitades selle peale apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule. Ringkonnakohus asus erinevalt maakohtust seisukohale, et süüdistatavate süü on tõendamist leidnud, tühistas esimese astme kohtu otsuse ning mõistis kõik kohtualused soodustuskelmuses või sellele kaasaaitamises süüdi. Jaak Reinmetsale mõistis kohus karistuseks tingimisi 3-aastase vangistuse 3-aastase katseajaga ning OÜ-le Monoliit rahalise karistuse summas 15 000 eurot. Lisaks mõistis kohus OÜ-lt Monoliit konfiskeerimise asendamise tagamiseks välja riigi omandisse konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana enam kui 170 000 eurot.

Ringkonnakohtu otsuse vaidlustasid Riigikohtus kõikide süüdistatavate kaitsjad. Kohtu kriminaalkolleegium võttis kaitsjate kassatsioonid menetlusse ja tegi 18.06.2020 otsuse, millega lõpetas kõikide kohtualuste suhtes kriminaalmenetluse etteheidetava kuriteo aegumise tõttu. Lisaks kohus mõistis riigilt Jaak Reinmetsa ja OÜ Monoliit kasuks välja kõigis kolmes kohtuastmes kantud menetluskulud ja tühistas OÜ Monoliit kinnisasjale riigi kasuks seatud kohtuliku hüpoteegi.

Nõustudes kaitsjate seisukohtadega, selgitas Riigikohus oma otsuses, et süüdistuse kohaselt enne 01.01.2015 toimepandud soodustuskelmuse aegumise kulgu tuleb arvestada viimasest väidetavalt pettuslikust teost, mis sai mõjutada või mõjutas PRIA-t toetust välja maksma, mitte aga selle maksmise ajast. Konkreetsel juhul arvestas prokuratuur ja kohus aegumistähtaega vääralt ning isikud anti kohtu alla ajal, mil kuritegu oli olnud juba kuu aega aegunud. Kuriteo aegumistähtaja kulgu ei mõjutanud ka asjaolu, et OÜ Monoliit kinnisasjale seati kohtueelse menetluse ajal kohtulik hüpoteek. Riigikohus selgitas, et kahtlustatava või süüdistatava kinnisasjale kohtuliku hüpoteegi seadmine ei ole samastatav tema vara arestimisega ega katkesta erinevalt vara arestimisest kuriteo aegumist.

Riigikohtu otsus on kättesaadav siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=1-17-4309/132.