07.05.2020 COVID-19 nõustamine Pankrotiõigus

Pankrotiseaduse olulised muudatused seoses riigis kehtestatud eriolukorraga

Vabariigi Valitsuse poolt kuulutati 12.03.2020 välja eriolukord. See on viinud olukorrani, kus nõudlus ja pakkumine on turul ootamatult ja järsult vähenenud ning ettevõtetel on tekkinud ettenägematud makseraskused. Piirangutest tulenevalt ei ole aga võimalikud tavapärased makseraskuste ületamise meetmed nagu näiteks uute turgude/klientide/toodete leidmine, ümberstruktureerimine jne.

Selleks, et tagada kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjatele võimalus eriolukorraga kohaneda ja vajalikke meetmeid kasutusele võtta, muudeti pankrotiseadust (edaspidi PankrS). Muudatused hakkasid kehtima alates 07.05.2020.

Kui seni kehtinud õiguse kohaselt on juriidilise isiku juhatus kohustatud esitama kohtule pankrotiavalduse 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest, siis PankrS muudatustega lisandus PankrS-sse § 193², mille kohaselt kui seaduses on sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaeg, peatub selle kulgemine ajavahemikus, mis algab Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra algusest ja lõpeb kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest.

Nimetatud muudatus puudutab ainult juriidilisi isikuid, sest füüsilisel isikul puudub seadusest tulenev kohustus pankrotiavalduse esitamiseks.

Algselt oli PankrS muudatustega plaanis seadusesse lisada ka säte, mille kohaselt oleks kohtul õigus  määrusega keelduda võlausaldaja pankrotiavaldust menetlusse võtmast. Nimetatud muudatus Riigikogus toetust ei leidnud ning võlausaldajate pankrotiavalduse esitamise õigust ei piiratud. Seega saab sõltumata eriolukorrast ja tekkinud majanduslikust seisukorrast võlausaldaja pankrotiseaduses sätestatud eeldustel võlgniku suhtes pankrotiavaldust esitada ning selle pankrotiavalduse menetlus toimub tavapärases korras.

Lisaks pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja peatumisele on peatunud ka PankrS §-des 110 – 114 (tehingu, kinkelepingu, rahalise kohustuse ja tagatise andmise tagasivõtmine) sätestatud tähtaegade kulgemine alates eriolukorra välja kuulutamisest 12.03.2020 kuni kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest.

Nimetatud täiendus on vajalik, et vältida tagasivõitmise tähtaegade lõppemist või olulist lühenemist selle ajavahemiku jooksul, mil pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaeg on peatunud. Eesmärk on kuritarvituste vältimine ja võlausaldajate huvide kaitse. See vähendab võimalust, et pankrotiavalduse esitamise kohustuse peatumist kasutatakse ära tagasivõitmise tähtaegade lõppemise saavutamiseks.