01.02.2020 Ühinemised ja omandamised (M&A), ühinguõigus Uudised

Muudatused osaühingu osa võõrandamise regulatsioonis

24.10.2019 on Riigikogu õiguskomisjon algatanud eelnõu, millega soovitakse teha muudatusi osaühingu osa võõrandamise regulatsioonis. Muudatused jõustumise ajaks on eeldatavalt planeeritud 01.07.2020.

Praegu kehtiva äriseadustiku (ÄS) § 149 lg 4 kohaselt peavad osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing olema notariaalselt tõestatud. Erandina näeb ÄS § 149 lg 5 ja Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) seadus ette, et kui osaühingu osad on registreeritud EVK-s, siis on võimalik osade võõrandamine läbi EVK, mis tähendab, et osa võõrandamise leping ei pea olema notariaalselt tõestatud.

ÄS muudatustega soovitakse loobuda nõudest, et osa võõrandamise kohustustehing peab olema notariaalselt tõestatud. Samuti võimaldatakse osaühingutel, mille osakapitali suurus on üle 25 000 euro, loobuda ka osa võõrandamise käsutustehingu vorminõudest. Osa võõrandamise käsutustehingu vorminõudest loobumiseks tuleb tulevikus kanda osaühingu registrikaardile vastav märge. Oluline on tähele panna, et olemasoleva osaühingu põhikirjas sellise muudatuse tegemiseks on vaja kõigi osanike nõusolek.

Muudatustega muutub osalustega tehingute tegemine vähem keerukaks ning tehingu poolte jaoks vähenevad nimetatud tehingutega seotud kulud. Samuti ei pea välismaal asuvad tehingu pooled enam Eestisse reisima seetõttu, et osalustega tehingute tegemine nõuab Eesti notari juurde isiklikku kohale minemist.

Seoses eeltoodud muudatustega tekib juhatusel kohustus teatada osanike andmetes toimuvatest muudatustest äriregistrit viivitamata. Juhul kui andmed jõuavad registrisse muul viisil (näiteks kui osad on registreeritud EVK-s või kui teate saadab notar), siis täiendavalt teatama ei pea.

Lisaks tagatakse seadusmuudatusega suurem paindlikus osade suuruse määramisel. Muudatustega vähendatakse osaühingu osa nimiväärtust seniselt ühelt eurolt ühe sendini. Nimetatud muudatus on eriti vajalik neile osaühingutele, kes soovivad töötajatele või juhatuse liikmetele jagada osalusoptsioone või kaasata kapitali vahetusvõlakirjade või konverteeritavate laenude vormis.