01.12.2021 Vaidluste lahendamine

Jaak Siim esindas kohtus edukalt kliente ebaõigete andmete ümberlükkamise hagiasjas

Cuesta Advokaadibüroo partner Jaak Siim esindas edukalt Sihtasutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja sihtasutuse juhatuse liiget Varro Vooglaidu ning SAPTK uudiste- ja arvamusportaali Objektiiv peatoimetajat Markus Järvit Harju Maakohtus toimunud hagimenetluses, kus kohus menetles Florian Hartlebi ja Teele Holmbergi hagi eelnimetatud kostjate vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ning mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõudes. Samas asjas menetles kohus Varro Vooglaiu vastuhagi Florian Hartlebi vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes.

Florian Hartleb ja Teele Holmberg esitasid hagi põhjusel, et hagejate hinnangul avaldasid kostjad portaalis Objektiiv ja suhtlusvõrgustikus Facebook nende kohta kokku tervelt 43 ebaõiget ja au teotavat väidet seoses hagejate käitumisega 09.12.2018 Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel ÜRO globaalse ränderaamistiku vastu.

Kohus jättis hagi rahuldamata kõigi Florian Hartlebi nõuete osas ja rahuldas Teele Holmbergi nõude Varro Vooglaiu ja Markus Järvi vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes vaid ühe väite osas, kohustades kostjaid selle portaalis Objektiiv ümber lükkama. Ülejäänud Teele Holmbergi nõuded jättis kohus rahuldamata.

Maakohtu hinnangul leidsid hagejad ekslikult suure osa kostjate avalduste puhul, et tegemist on ebaõigete faktiväidete avaldamisega. Tegelikult oli tegemist hoopis väärtushinnangutega, mille tõele vastavust ei saa kontrollida ja mida ei ole võimalik ümber lükata vastavalt hagis taotletule. Samuti leidis kohus, et kuigi avaldatud väärtushinnangud hagejate kohta olid osaliselt olemuslikult negatiivsed ja halvustavad, ei saa neid pidada ebakohasteks, sest hagejate endi käitumine meeleavaldusel andis põhjust selliste hinnangute avaldamiseks. Kohtu selgituse kohaselt sõnavabaduse põhimõttest lähtudes ei saa negatiivsete hinnangute avaldamist keelata. Olulise asjaoluna leidis kohus, et kohane on muuhulgas kostjate hinnang, mille kohaselt meeleavalduse toimumise ajal erakonna Eesti 200 liikmeks olnud Florian Hartleb osales meeleavaldusel toimepandud provokatsioonis, kasutades selleks lapsevankris olnud last, kes rüseluse käigus ohtu sattus.

Samas rahuldas maakohus Varro Vooglaiu vastuhagi Florian Hartlebi vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes ja mõistis viimaselt vastuhagi esitaja kasuks välja kahjuhüvitise 300 eurot. Varro Vooglaid esitas vastuhagi põhjusel, et Florian Hartleb nimetas teda meeleavaldusel peetud sõnavõtu ajal kuulajate ees korduvalt valjuhäälselt fašistiks. Kohus nõustus Varro Vooglaiuga selles, et vastasseisu ÜRO rändepaktiga liitumisele ei saa samastada fašistliku võõrvihaga ja meeleavaldusel osalejaid fašistidega. Kohtu arvates vaidlus puudub selles, et Varro Vooglaiu sõnavõtt 09.12.2018 meeleavaldusel ei sisaldanud fašistlikule ideoloogiale omaseid seisukohti ja üleskutseid. Samuti ei ole Florian Hartleb toonud kohtu ette asjaolusid ega esitanud tõendeid selle kohta, et Varro Vooglaiu eelnev käitumine oleks andnud põhjust nimetada teda fašistiks.

Menetluskulud jättis kohus hagejate kanda, märkides otsuses, et kulude rahaline suurus määratakse kindlaks pärast kohtuotsuse jõustumist.

Maakohtu otsust on võimalik vaidlustada ringkonnakohtus 30 päeva jooksul selle kättetoimetamisest.

Jaak Siimu kõrval esindab kohtumenetluses kostjaid vandeadvokaat Ilmar-Erik Aavakivi (LEADELL Pilv Advokaadibüroo).